R E G U L A M I N K O N K U R S U

Nazwa konkursu:

OTWARTY KONKURS PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PT. „ZABYTKI ŚLADEM HISTORII” W OKRESIE 1 KWIECIEŃ – 15 SIERPIEŃ 2011 R. ORAZ WYSTAWA POKONKURSOWA WE WRZEŚNIU 2011 R.

Organizatorzy:

Koło Opieki nad Zabytkami przy Kluczborskim Domu Kultury pod patronatem Starosty Powiatu Kluczborskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Byczyna, Kluczbork, Wołczyn, Wójta Gminy Lasowice Wielkie. 

Cele konkursu:

Celem konkursu jest włączenie do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa jak najszerszego grona dzieci i młodzieży szkolnej powiatu kluczborskiego.

Tegoroczne hasło EDD „Kamienie milowe” ma zwrócić uwagę na wkład Rzeczypospolitej w rozwój Europy na przestrzeni dziejów. Nasze bogate dziedzictwo zasługuje bowiem na jego silne wyeksponowanie na arenie międzynarodowej zwłaszcza, iż w bieżącym roku Polska będzie gospodarzem IV Europejskiego Forum Dziedzictwa.

Termin „kamienie milowe” należy potraktować jak najszerzej rozumiejąc pod nim dosłowne i przenośne znaczenie obejmujące różne dziedziny życia. "Kamienie milowe" takie jak Zjazd Gnieźnieński, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska, czy Konstytucja 3 Maja, są naszymi cegiełkami w budowę wspólnej Europy.

W wydaniu lokalnym natomiast liczy się pomysłowość jej twórców. Chodzi nam bowiem o stworzenie jak najszerszej i jak najbardziej zróżnicowanej definicji kamienia milowego, którymi mogą być np. punkty zwrotne w lokalnej historii, nauce, kulturze, lokacje wsi, nadanie praw miejskich, osiągnięcia wybitnych w danym regionie osób oraz związane z tymi wydarzeniami zachowane zabytki.

Zachęcamy, wszystkich aby sięgali w odleglejszą historię swoich regionów i miejscowości, odkrywali rzeczywistość sprzed stuleci. Należy pamiętać, że otaczające nas dziedzictwo jest łącznikiem z naprawdę odległą przeszłością, a poprzez zachowaną autentyczną substancję zabytkową, wciąż nadal bliską.

Z tegorocznym hasłem EDD ściśle związana jest nazwa konkursu „Zabytki śladem historii” zachęcająca do zainteresowania się historią i kulturą zarówno Polski jak i regionalną i pokazania jej przez pryzmat zachowanych zabytków będących świadectwem historii.

Tematyka konkursu:

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne (malarskie, rzeźbiarskie, modelarskie) i fotograficzne (również komputerowe) w dowolnej technice prezentujące zabytki będące świadectwem naszej historii i kultury. Prace mają dotyczyć istniejących zabytków związanych zarówno z historią i kulturą polską jak i regionalną – Kluczborka i powiatu kluczborskiego.

Możliwe jest łączenie różnych form twórczych pozwalające na swobodny sposób prezentacji. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych przez kilkuosobowe jury.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich rodzajów szkół (w szczególności do młodzieży szkół ponad gimnazjalnych). W związku z tym przewiduje się wprowadzenie 3 kategorii wiekowych:

– do 13 lat

– 13 – 16 lat

– 16 – 19 lat.

Warunki uczestnictwa

Formaty prac:

- plastyczne – do A 2

- fotograficzne – od B 5 do A 3.

Na odwrocie wszystkich prac musi znajdować się tytuł pracy oraz imię, nazwisko i wiek autora umieszczone w sposób trwały i czytelne. Ponadto do każdej pracy konkursowej należy dołączyć informację zawierającą:

- imię i nazwisko i wiek autora (prosimy podać ilość lat i klasę do której autor uczęszcza)

- adres, e-mail i telefon szkoły rekomendującej pracę

- imię i nazwisko nauczyciela pod którego kierunkiem została praca wykonana.

Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie, zrolowane lub zniszczone nie będą brane pod uwagę.

Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki w terminie do 15.08. br. na adres organizatora.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Wyniki konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej: www.kluczborskidomkultury.eu. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Terminy konkursu i wystawy  

1. 04. - ogłoszenie rozpoczęcia konkursu przy pomocy wszelkich środków medialnych (prasa lokalna, telewizja kablowa, plakaty, strona internetowa)

  15.08. - zamknięcie konkursu i przyjmowania nadsyłanych i składanych prac (w siedzibie  Kluczborskiego Domu Kultury)

31.08. - rozstrzygnięcie konkursu przez jury

17.09. - uroczyste otwarcie wystawy oraz wręczenie nagród w czasie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Kluczborku. 

Nagrody

Prace będą oceniane przez kilkuosobowe jury. Najciekawsze prace będą nagrodzone w 3 grupach wiekowych. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Równocześnie każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.

Ponadto odbędzie się promocja autorów nagrodzonych i najciekawszych prac na wystawie pokonkursowej w klubie „Krokus” Kluczborskiego Domu Kultury.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 17.09. br. w ramach obchodów tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa w Kluczborku. Wystawa będzie eksponowana w KDK do końca września br. a następnie kolejno we wszystkich gminach powiatu kluczborskiego.

Uwagi końcowe

Zwracamy się do nauczycieli plastyki i historii o merytoryczną pomoc uczniom, którzy będą chcieli wziąć udział w konkursie.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z organizatorem konkursu:

Kluczborski Dom Kultury

ul. Mickiewicza 5

46-200 Kluczbork

 Tel: (77) 418 12 68

e-mail: sekretariat @ kluczborskidomkultury.eu.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 kwiecień 2011, 12:55