Projekt POKL 9.1.2 - dokumentacja
(POKL-dok)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również goście
 Kurs wymaga klucza dostępu do kursu


 • woj
  E-learning w przedmiotach matematyczno - przyrodniczych i językowych szansą na sukces uczniów Gminy Lasowice Wielkie
  Projekt realizowany przez
  Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Chocianwoicach


  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
  Okres realizacji: od 01.10.2010 do 31.06.2011

W tym kursie mogą uczestniczyć również goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu